Thông tin Liên hệ

IMG_8714

Viện John von Neumann
Đại học Quốc gia TP. HCM
Địa chỉ:      Toà Nhà JVN, Khu công nghệ phần mềm, KP6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, Tp.HCM
Điện thoại: P. Hành chính: (+848) 3724 6556 – P. Đào tạo: (+848) 3724 6560
Fax:          (+848) 3724 6556
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ ICT (Hướng Khoa học phân tích dữ liệu)
Ms. Nguyễn Hoàng Phụng
Tel: (08) 3724 6560.
Email: phung.nguyen@jvn.edu.vn
img2265
PHỤ TRÁCH CHƯƠNG TRÌNH TÀI CHÍNH TÍNH TOÁN ĐỊNH LƯỢNG (QCF)
Ms. Hà Lê Mỹ Quỳnh.
Tel: (08) 3724 6560.
Email: quynh.ha@jvn.edu.vn
img2267
PHỤ TRÁCH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Ms. Huỳnh Hoàng Diễm
Tel: (08) 3724 6556
Email: diem.huynh@jvn.edu.vn
img2271