HỌC PHÍ VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỌC PHÍ

1. Chương trình Thạc sĩ Công nghệ Thông tin Truyền thông

  • Hoc phí mỗi năm học là 40 triệu đồng. Nếu năm thứ hai học tại Pháp (Telecom-ParisTech) thì học phí là 12 triệu đồng.
  • Trong năm thứ nhất, học viên được phân công làm đề án/đề tài nghiên cứu khoa học và được giảm học phí chỉ còn 25 triệu (hoặc hơn tuỳ theo khả năng của học viên). Nếu số lượng đề án/đề tài ít hơn số học viên có thể nhận thì ưu tiên giao cho những học viên cam kết học tiếp năm thứ hai tại JVN.
  • Trong năm thứ hai, học viên học tại JVN sẽ được phân công làm đề án/đề tài nghiên cứu khoa học và được giảm học phí chỉ còn 10 triệu (làm đề án/ đề tài trong 12 tháng) hoặc còn 25 triệu (làm đề án/ đề tài trong 6 tháng). Nếu số lượng đề án/ đề tài ít hơn số học viên có thể nhận thì ưu tiên giao cho những học viên có điểm trung bình cao nhất trở xuống trong năm thứ nhất.

2. Chương trình Thạc sĩ Tài chính Tính toán Định lượng

  • Hoc phí mỗi năm học là 40 triệu đồng. Nếu năm thứ hai học tại Pháp (ENSAE-ParisTech) thì học phí là 12 triệu đồng.
  • Trong năm thứ hai, học viên học tại JVN sẽ được phân công làm đề án/đề tài NCKH và được giảm học phí chỉ còn 10 triệu đồng (đề án/ đề tài trong 12 tháng) hoặc còn 25 triệu đồng (đề án/ đề tài trong 6 tháng). Nếu số lượng đề án ít hơn số học viên có thể nhận thì ưu tiên giao cho những học viên có điểm trung bình cao nhất trở xuống trong năm thứ nhất.