Tiền thân là trung tâm xuất sắc thuộc đại học quốc gia thành lập từ năm 2010. Từ tháng 4 năm 2014, chính thức trở thành Viện John von Neumann thuộc Đại học Quốc gia TP. HCM